Lesnicko-dřevařský fond

Lesnicko-dřevařský fond byl zřízen při Lesnicko-dřevařské komoře České republiky

Lesnicko-dřevařský fond bude podporovat v první řadě lesnictví a lesnická řemesla, která zajišťují udržitelnost lesního hospodářství, a tím i celé krajiny. Kromě produkce dříví přispívají lesy společnosti i mimoprodukčními funkcemi lesa jako jsou funkce rekreační, půdoochranné, funkce nezbytné pro zadržování vody v krajině, čištění vzduchu, vázání oxidu uhličitého, regulace teploty a ostatní celospolečensky užitečné funkce. To jsou dnes i nejvyšší hodnoty v Evropě a v politice Evropské komise.

Co je LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ FOND

Lesnicko-dřevařský fond (Fond) je marketingovým a finančním nástrojem lesnickodřevařského sektoru zřízeným zejména k podpoře lesnické a dřevařské vědy, vzdělávání, výzkumu a vývoje, školství, ochrany přírody, ekologie, ochrany zvířat, případně k podpoře akcí se sociálním, humanitárním nebo kulturním zaměřením, podporujícím cíle Fondu.

Při maximálním důrazu na výše uvedené je Fond určen rovněž na zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu a podporu dřeva, jako obnovitelné suroviny.

Vznik Fondu

Lesnicko-dřevařský fond byl zřízen při Lesnicko-dřevařské komoře České republiky v roce 2020 rozhodnutím valné hromady této komory v říjnu roku 2020, kde byl schválen i Statut fondu, podle kterého se činnost fondu řídí.

Lesnicko-dřevařská komora (dále jen LDK) je zájmové sdružení právnických osob z odvětví lesního hospodářství a dřevařské prvovýroby, která zastřešuje vlastníky lesa, lesnické firmy, lesnické školy, lesní školkaře, výzkumníky, zpracovatele dřeva a výrobce výrobků ze dřeva.

Fondem podporované aktivity

Fond mimo jiné podporuje lesnictví a lesnická řemesla, která zajišťují udržitelnost lesního hospodářství i krajiny a kromě produkce dřeva přispívají společnosti i mimoprodukčními funkcemi lesa jako jsou rekreační, kulturní funkce, ekologické funkce nebo funkce nezbytné pro zachytávání vody, čištění vzduchu, vázání oxidu uhličitého, regulace teploty atp..

Fond rovněž podporuje marketing dříví a výrobků ze dřeva, prodej dřeva a dřevěných
výrobků, ale též informuje a vzdělává veřejnost o lesnictví a o využití a zpracování dřeva a o dalších významných skutečnostech souvisejících s lesem, lesním hospodářství a s využitím dřeva jako jediné obnovitelné suroviny v ČR.

Statut Lesnicko-dřevařského fondu

logo

Soubor PDF ke stažení:

STATUTE FOREST AND WOOD-PROCESSING FUND

Statute in PDF to download in English:

ZPRÁVY Z TISKU

Adresa a kontakty

Adresa kanceláře
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice
Kancelář č. 216
+420 733 755 521
číslo účtu: 3430150002/5500
Lesnicko-dřevařská komora
Image
Ing. Andrea Pondělíčková
výkonná tajemnice LDK ČR
+420 733 755 521
Ing. Jan Václavík
předseda předsednictva LDK ČR
+420 603 802 200
Napište nám
© 2024 Lesnicko-dřevařský fond | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.